Inleiding

ALTATERRA gaat zeer ernstig om met de persoonsgegevens die in zijn systemen en in het kader van zijn procedures worden verwerkt. We garanderen een hoge gegevensbeveiliging.

Overeenkomstig de vereisten van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG – hierna de AVG genoemd – verneemt u hierna hoe ALTATERRA uw persoonsgegevens verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Altaterra Kft., Malom Köz 1, 9431 Fertőd, Hongarije, met zetel in Fertőd, Malom Köz 1, 9431, Hongarije.

Voor alle kwesties over de verwerking van persoonsgegevens en uitoefening van rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via zijn postadres of elektronisch op het volgende e-mailadres: dataprotection@altaterra.eu.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van uw bestelling of dienstverlening aan u door de verwerkingsverantwoordelijke alsook gedurende de behandelingsperiode van eventuele klachten en tot het einde van de verjaringstermijn van eventuele vorderingen of tot een verplichting om gegevens op te slaan, volgens de wettelijke bepalingen vervalt, in het bijzonder de verplichting om boekhoudkundige documenten te bewaren. Als u uw toestemming geeft, worden uw gegevens verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. In geval van profilering gebruiken wij hiervoor gegevens totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking.

De door u verstrekte gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • een overeenkomst afsluiten en uitvoeren, met inbegrip van aanvullende diensten en het beheer van uw pakketten – de rechtsgrond van verwerking is de noodzaak van gegevensverwerking om de overeenkomst aan te gaan en uit te voeren, volgens art. 6 (1) b) van de AVG;
 • een ingediende klacht behandelen – de rechtsgrond van verwerking is de noodzaak van gegevensverwerking om de overeenkomst uit te voeren, volgens art. 6 (1) b) van de AVG;
 • marketingcommunicatie verzenden via de door u aangegeven communicatiekanalen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6 (1) a), van de AVG);
 • verplichtingen nakomen door de verwerkingsverantwoordelijke die voortvloeien uit wettelijke bepalingen – in het bijzonder de Wet op de boekhouding van 29 september 1994 – de rechtsgrond voor gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting opgelegd aan de verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in artikel 6 (1) c) van de AVG;
 • vorderingen instellen over de aangegane overeenkomst – de rechtsgrond voor verwerking is de noodzaak van verwerking om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke te behartigen, wanneer die gerechtvaardigde belangen de mogelijkheid zijn om vorderingen in te stellen volgens burgerlijk recht en voor rechtbanken voor minnelijke schikking, zoals vermeld in art. 6 (1) f) van de AVG;
 • vragen van klanten behandelen wanneer het gerechtvaardigde belang van de beheerder erin bestaat om een dienstverlening van het hoogste niveau te verstrekken, volgens artikel 6 (1) f) van de AVG;
 • direct marketing van de eigen producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke, ook voor statistische doeleinden en om profielen op te stellen. De rechtsgrond voor gegevensverwerking is de noodzaak om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke te behartigen, wanneer die gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke bestaan uit direct marketing van de eigen producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke, volgens artikel 6 (1) f) van de AVG;
 • profielen opstellen om de voorkeuren of behoeften in verband met producten en diensten te identificeren en een passend aanbod voor te stellen – de rechtsgrond voor verwerking zijn de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, wanneer die belangen de direct marketing van eigen producten en diensten zijn, volgens art. 6 (1) f) van de AVG;
 • analytisch en statistisch – de rechtsgrond voor gegevensverwerking is de noodzaak om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke te behartigen, wanneer die gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke analyses en statistieken van zijn acties zijn, volgens artikel 6 (1) f) van de AVG.

Wanneer wij nieuwe verwerkingsdoeleinden toevoegen, wordt u daarvan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en ALTATERRA met betrekking tot uw bestelling, diensten en aanvullende producten af te sluiten en uit te voeren.

De door u verstrekte gegevens worden meegedeeld aan:

 • entiteiten van de ALTATERRA-groep, die verschillende diensten aan ALTATERRA verlenen, zoals boekhoud-, incasso- of IT-diensten en die het leveringsproces van pakketten ondersteunen, daar waar die entiteiten persoonsgegevens verwerken op basis van overeenkomsten aangegaan met de verwerkingsverantwoordelijke en uitsluitend volgens zijn instructies;
 • naast voornoemde entiteiten kunnen uw persoonsgegevens enkel worden meegedeeld aan entiteiten die op basis van wettelijke bepalingen het recht hebben om uw gegevens te verwerken.

U hebt:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens alsook de rectificatie, wissing of beperking van de verwerking ervan;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer de rechtsgrond van verwerking de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zijn. In het bijzonder hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor marketing en profilering;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. om van de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat daar waar uw persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst af te sluiten en uit te voeren. U mag ontvangen persoonsgegevens doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die zich bezighoudt houdt met persoonsgegevensbescherming in uw land.

 

De toestemming is vrijwillig, dus u kunt ze te allen tijde intrekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Om voornoemde rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke, van wie u de contactgegevens hierboven terugvindt.